Židovský hřbitov Krnov

Současnost

Hřbitov je veřejnosti přístupný. Vstup je z ulice V Osadě. Zákaz sahat na náhrobky. Může dojit k jejich zhroucení a poškození.

 

celý hřbitov

 

Historie

Významným počinem krnovské židovské náboženské obce bylo zřízení vlastního hřbitova. Pro tento účel byla roku 1873 zakoupena rozsáhlá parcela pod kopcem Cvilín, svažující se od jihozápadu k severovýchodu směrem k Opavské ulici. První pohřby se uskutečnily pravděpodobně roku 1874 (tento rok je vyznačen na nejstarších náhrobcích). Pouze malá část náhrobků má charakter typických židovských deskových náhrobků z  „předemancipačního“ období, známých ze starších hřbitovů. Většina náhrobních kamenů a hrobek odpovídá běžně používaným hrobům, obvyklých i na křesťanských hřbitovech. Jen u starších náhrobků převažují texty v hebrejštině, jinak dominuje němčina.

Za dobu existence krnovského židovského hřbitova zde bylo pochováno více než 500 zemřelých příslušníků židovské komunity z Krnova, Bruntálu, Rýmařova, Osoblahy a dalších okolních obcí, včetně některých přilehlých obcí pruské části Slezska. V období první světové války byli pohřbíváni i utečenci židovského původu z Haliče a Bukoviny, evakuovaní z těchto území v době ruské ofenzívy.

Zázemí hřbitova bylo postupně doplněno o obřadní síň (1902), hospodářskou budovu (datum stavby neznámý) a dům správce židovského hřbitova (1930). Z  těchto budov však dnes stojí pouze dům správce židovského hřbitova. Na po-zemku byla zřízena i kopaná studna s litinovou pumpou, jež se zachovala až doposud.

Hospodářská budova sloužila jako vozovna pro pohřební vůz, k uložení postrojů pro tažné koně a k uskladnění nářadí. Objekt stál ve střední části parcely v místě jedné z dnešních zahradních chatek (při zasypávání sklepení v nedávných le-tech byly nalezeny součásti koňských postrojů).

 

 - náhled

 

Rozdělení hřbitova

Horní část parcely hřbitova, zaplněná náhrobky, je rozdělena pravoúhlou sítí chodníků na čtyři nestejně velké kvadranty. Horní dva kvadranty (jižní a západní) jsou zcela zaplněny náhrobky v pravidelných řadách, menší dva dolní kvadranty (východní a severní) jsou naplněny pouze zčásti, v těchto místech je už také řada hrobů zničena (včetně největších hrobek). V dolním severním kvadrantu se nacházely dětské hroby, kterých se zachoval pouze malý počet. Ve stejném prostoru pravděpodobně stála i hrobka rabína Anschlowitze (zachovala se pouze její fotografie). V dolním východním kva-drantu dominuje hrobka klasicistních tvarů od továrnické rodiny Bellak. Na jihovýchodním okraji v blízkosti hřbitovní zdi byl po první světové válce vybudován památník zde pohřbeným židovským vojákům s textem: „Zde odpočívá v pokoji osm židovských vojáků, 1914 – 1918“ (na hřbitově bylo údajně pohřbeno dokonce i několik ruských vojáků židovské národ-nosti z první světové války, kteří zemřeli v nedalekém zajateckém táboře).

Hřbitov sloužil svému účelu až do sedmdesátých let dvacátého století, i když četnost poválečných pohřbů byla velmi nízká. V jihovýchodním rohu parcely, přiléhající k ulici V Osadě, byl u bývalého domu správce hřbitova vystavěn rodinný dům. Ve druhé polovině osmdesátých let došlo v důsledku politického tlaku režimu ke zrušení hřbitova a k odprodání nejhodnotnějších náhrobků kamenickým družstvům. Z velkých hrobek se tak zachovala pouze jediná – hrobka rodiny Bellak (tato rodina vlastnila v Krnově továrnu na výrobu suken).

 

 - náhled

 

Jiné hrobky – včetně hrobky prvního krnovského rabína Anselma Anschlowitze a hrobky rodiny Mondschein, byly zcela rozebrány na materiál, případně rozkradeny. Velká část náhrobků, které nebyly odvezeny, byla povalena a poškozena. Některé z náhrobků skončily v základech místních novostaveb. Díky pádu totalitního režimu nebyla likvidace hřbitova dokončena, pokračovalo však chátrání a občasná devastace vandalskými zásahy. Dolní část parcely hřbitova, zahrnující do té doby volné plochy nevyužité k pohřbívání, byla prodána do soukromých rukou a využita ke zřízení zahrad. Z původně velkoryse založeného hřbitova zůstalo v majetku židovské obce pouze torzo - pozemek o rozloze 2.500 metrů čtverečních, tj. přibližně čtvrtina původní rozlohy. Hřbitov naléhavě potřebuje ohrazení ochrannou zdí k zamezení volného přístupu vandalů a zavedení pravidelné údržby zeleně (osekávání komplikují desítky povalených a rozlámaných náhrobků).

 

Zajímavost - hrobka ve tvaru sarkofágu

Pouze jediný náhrobek má charakter tumby – hrobka ve tvaru sarkofágu (tumba připomíná malý domeček – průčelí tumby, boční stěny tumby a stříška sedlového tvaru jsou z kamenných desek). Tento typ náhrobků byl používán zpravidla u významnějších členů židovské obce (známé jsou tumby pražských rabínů). Krnovská novobarokní tumba náleží lékaři Oskaru Buberovi, který zemřel roku 1910. Pozoruhodný je i secesní náhrobek Heinricha Goldbergera z roku 1909. Na náhrobcích je používána jednoduchá symbolika – Davidova hvězda, žehnající ruce kohenů, levitská nádoba.

 

hvězda

 

Obřadní síň židovského hřbitova - Opavská ulice (Troppauer Strasse), Krnov

Po dokončení synagogy a zřízení hřbitova dospěla Židovská náboženská obec v Krnově k rozhodnutí vystavět obřadní síň. Realizací projektu byl opět pověřen osvědčený Ernst Latzel, jehož firma již zajišťovala v minulosti pro židovskou obec stavbu synagogy. Plány byly dokončeny v červenci 1902 a na počátku září téhož roku bylo schváleno stavební povolení.

Obřadní síň byla postavena v dolní části hřbitova v blízkosti Opavské ulice. Byla to jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech 11,2 x 12,9 metrů.

Obřadní síň se bohužel nezachovala, byla zničena nacisty roku 1938 (v dolní části hřbitova, kde síň stála, jsou nyní zahrady), a tak o původní podobě budovy vypovídá pouze stavební projekt, uložený v archivu Městského úřadu Krnov.

 

V Krnově také najdete židovskou synagogu a kameny zmizelých, tzv.  stolpersteiny. Současným správcem a majitelem židovského hřbitova je Federace židovských obcí.

 

Adresa a kontakt

Židovský hřbitov Krnov
U Lazebníka 909/2
Pod Cvilínem
794 01 Krnov

 

Federace židovských obcí v ČR

+420 608 643 487

 

Otevírací doba a vstupné

Vstup na židovský hřbitov je z ulice V Osadě. Hřbitov je volně přístupný.

 

 Mapa

GPS souřadnice: 50°5′5.68″N, 17°43′29.613″E