Přírodní památka Staré Hliniště

GPS souřadnice: 50°6′36.799″N, 17°41′39.613″E
Telefon: +420 554 614 247
E-mail: sevkrnov@krnov.cz

Přírodní památka vyhlášená v roce 1989 jako chráněný přírodní výtvor o rozloze 4,39 ha v nadmořské výšce 332 – 336 m v Krnově na území bývalé cihelny a přilehlého lomu nedaleko silnice vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem. Jedná se o vytěženou, terasovitě uspořádanou jámu po těžbě cihlářských hlín. Dvě třetiny území jsou zarostlé náletovými dřevinami - břízou, olší, topolem a vrbou. Ve východní části je porost lučního charakteru. V severovýchodní části jsou jižně exponované svahy s porosty stepního charakteru. Na ploše vzniklo lidskou činností několik menších ploch.

 

Vyskytují se tu druhy kriticky ohrožených druhů obojživelníků a to v počtu někdy jen několika kusů. Jedná se například o čolka obecného, horského a velkého, ropuchu zelenou a obecnou, rosničku zelenou či velmi ohroženou kuňku žlutobřichou. Tato oáza je útočištěm řady ptáků, z nichž někteří jsou chráněni zákonem – skřivan lesní, žluva hajní, krahujec obecný, bramborníček hnědý, strakapoud prostřední, jižní a další druhy.

 

Kromě porostu běžných náletových dřevin zde vznikly i louky, na kterých se uchytily vzácné vstavačovité druhy jako vemeník, bradáček či kruštík. Vyskytují se zde také vzácné rostliny, které nejsou původní, ale byly tu přesazeny. Jedná se třeba o orchideje, které přesto zůstávají a kvetou každý rok. V bezprostřední blízkosti vodních ploch roste kosatec žlutý.

Povodně v červenci v roce 1997 způsobily podmočení podloží a následná vichřice dokonala dílo zkázy na větší části rezervace. Na odstranění škod se velkou měrou podíleli ochránci přírody z Krnova a okolí.

 

Starým hliništěm vede naučná stezka o délce 700 m. Tato lokalita je volně přístupná. Exkurzi s odborným výkladem si mohou organizované skupiny objednat na Středisku ekologické výchovy.

 

Středisko ekologické výchovy je také místo, na něž se občané obrací o pomoc při nálezu zraněných živočichů žijících ve volné přírodě. Můžete zde získat i informace o životním prostředí a ochraně přírody.

redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod